เรื่องราวของเรา

บริษัท พับลิเคชั่น รีไลแอนซ์ จำกัด

ผู้ให้บริการนักลงทุนสัมพันธ์แก่บริษัทจดทะเบียน บริหารงานโดยทีมที่ปรึกษาทางการเงิน
จากบริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (AA&P) บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ได้รับการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
รับผิดชอบเรื่องความถูกต้องทางด้านการเงิน เรามุ่งเปลี่ยนแปลงนักลงทุนสัมพันธ์รูปแบบเดิม
 ด้วยการอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนผ่านช่องทางการสื่อสารที่คลอบคลุมและทันสมัย

วิสัยทัศน์
ทำให้การพัฒนาด้านนักลงทุนสัมพันธ์เกิดขึ้นจริง โดยยึดหลักการที่ว่า “นักลงทุนมาก่อนเสมอ”
และเป็นผู้ให้บริการระบบบริการนักลงทุนสัมพันธ์ (IRM) ที่ก้าวหน้าที่สุดในประเทศไทย
ภารกิจ

01

เพื่อทำให้บริษัทมหาชนให้เป็นที่รู้จักของนักลงทุนทั่วไป
และสร้างประสบการณ์การดูแลผู้ถือหุ้นอย่างใกล้ชิด

02

เพื่อสร้างโอกาสให้บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กได้เป็นที่รู้จัก
ผ่านนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญและสร้างชื่อเสียง
ให้กับทีมนักวิเคราะห์

03

เพื่อให้นักลงทุนได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกผ่านทางบทวิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐานธุรกิจ

นักลงทุนสัมพันธ์แบบเดิม ๆ

ปัจจุบัน บริการนักลงทุนสัมพันธ์ในประเทศไทยดูใกล้เคียง
กับการประชาสัมพันธ์ มากเสียกว่าการดูแลนักลงทุนจริง ๆ
ด้วยหน้าที่หลักที่ถูกจำกัดอยู่แค่การรายงานความคืบหน้า
ของบริษัทในทุก ๆ วัน นอกจากนั้นธุรกิจยังไม่สามารถปรับตัว
ตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ จึงทำให้บริการ
นักลงทุนสัมพันธ์ติดอยู่ในกรอบธุรกิจแบบเดิม ๆ ในขณะที่
วงการสื่อและการสื่อสารได้เดินทางมุ่งหน้าสู่อนาคตแล้ว

นิยามใหม่แห่ง “การสื่อสารทางการเงิน”

ในขณะที่การเติบโตของโซเชียลมีเดียช่วยเราเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดในการสื่อสารระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนหายไป
โลกแห่งการลงทุนก็ได้ย้ายจากมาอยู่บนพื้นที่ออนไลน์เช่นเดียวกัน

สิ่งที่วงการการลงทุนต้องการมากที่สุดในตอนนี้คือ กลยุทธ์การสื่อสาร
ทางการเงินที่ปรับตัวตามสถานการณ์และครอบคลุมหลากหลายช่องทาง
สื่อสารของนักลงทุน เพื่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง และทำให้ประสบการณ์
การลงทุนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เราเรียกกลยุทธ์นี้ว่า
“นิยามใหม่แห่งการสื่อสารทางการเงิน” ซึ่งประกอบไปด้วย

1. การสื่อสารอย่างใส่ใจ
2. การทำธุรกรรมที่ฉับไว
3. การสร้าง “ภาพจำ” ให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย

เรามุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณและนักลงทุนให้ใกล้ชิดกันมากกว่าที่เคย
บนพื้นที่แพลตฟอร์มเพียงหนึ่งเดียว ที่จะขจัดทุกอุปสรรคการสื่อสาร
และสร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่างให้กับธุรกิจของคุณ

เรื่องราวของเรา

บริษัท พับลิเคชั่น รีไลแอนซ์ จำกัด

ผู้ให้บริการนักลงทุนสัมพันธ์แก่บริษัทจดทะเบียน บริหารงานโดยทีมที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (AA&P) บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รับผิดชอบเรื่องความถูกต้องทางด้านการเงิน เรามุ่งเปลี่ยนแปลงนักลงทุนสัมพันธ์รูปแบบเดิม ด้วยการอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่คลอบคลุมและทันสมัย

วิสัยทัศน์

ทำให้การพัฒนาด้านนักลงทุนสัมพันธ์เกิดขึ้นจริง โดยยึดหลักการที่ว่า “นักลงทุนมาก่อนเสมอ” และเป็นผู้ให้บริการระบบบริการนักลงทุนสัมพันธ์ (IRM) ที่ก้าวหน้าที่สุดในประเทศไทย

เป้าหมาย

01

เพื่อทำให้บริษัทมหาชนให้เป็นที่รู้จักของนักลงทุนทั่วไป และสร้างประสบการณ์การดูแลผู้ถือหุ้นอย่างใกล้ชิด

02

เพื่อสร้างโอกาสให้บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กได้เป็นที่รู้จักผ่านนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญ และสร้างชื่อเสียงให้กับทีมนักวิเคราะห์

03

เพื่อให้นักลงทุนได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกผ่านทาง
บทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานธุรกิจ

นักลงทุนสัมพันธ์แบบเดิม ๆ

ปัจจุบันบริการนักลงทุนสัมพันธ์ในประเทศไทยดูใกล้เคียง กับการประชาสัมพันธ์ มากเสียกว่าการดูแลนักลงทุน จริง ๆ ด้วยหน้าที่หลักที่ถูกจำกัดอยู่แค่การรายงาน ความคืบหน้าของบริษัทในทุก ๆ วัน นอกจากนั้นธุรกิจ ยังไม่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ จึงทำให้บริการนักลงทุนสัมพันธ์ติดอยู่ในกรอบ ธุรกิจแบบเดิม ๆ ในขณะที่วงการสื่อและการสื่อสาร ได้เดินทางมุ่งหน้าสู่อนาคตแล้ว

นิยามใหม่แห่ง “การสื่อสารทางการเงิน”

ในขณะที่การเติบโตของโซเชียลมีเดียช่วยเราเข้าถึงข้อมูล ได้ง่ายขึ้น ข้อจำกัดในการสื่อสารระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนหายไปโลกแห่งการลงทุนก็ได้ย้ายจากมาอยู่บนพื้นที่ออนไลน์เช่นเดียวกัน

สิ่งที่วงการการลงทุนต้องการมากที่สุดในตอนนี้คือ กลยุทธ์การสื่อสารทางการเงินที่ปรับตัวตามสถานการณ์
และครอบคลุมหลากหลายช่องทางสื่อสารของนักลงทุน
เพื่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง และทำให้ประสบการณ์
การลงทุนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เราเรียกกลยุทธ์นี้ว่า “นิยามใหม่แห่งการสื่อสาร
ทางการเงิน”
ซึ่งประกอบไปด้วย

1. การสื่อสารอย่างใส่ใจ
2. การทำธุรกรรมที่ฉับไว
3. การสร้าง “ภาพจำ” ให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย

เรามุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณและนักลงทุน
ให้ใกล้ชิดกันมากกว่าที่เคย บนพื้นที่แพลตฟอร์ม
เพียงหนึ่งเดียว ที่จะขจัดทุกอุปสรรคการสื่อสาร
และสร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่างให้กับธุรกิจของคุณ